กาอะไร? สอนหนังสือ

พบกันมีนาคม นี้!!!!!
กาลิเลโอ หมู่บ้านออคิดวิลล่า

ค่าย STEM+C วันที่ 11 ก.พ. 2563 @รร.ศรีวทยาบางวัว


Talk Show สร้าง Port’ อย่างไร? ให้โดนใจกรรมการ.. โดยดร.บู้ @วิทยาศาสตร์จุฬาภรณฯ ชลบุรี 14/02/62

เป็นการ Talk show เพื่อสร้างเป้าหมายและความสำคัญของการคัดเลือกเข้ามหา’ลัย ในระบบ TCAS ในรอบ Port’ และรอบต่าง ๆ ให้กับนักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ที่จะเข้าสู่รั้วมหา’ลัย ใน2ปีข้างหน้า โดยได้สอดแทรกแนวความคิดการใช้ชีวิต และMega trend ทำให้นักเรียนได้มีการวางแผนการเรียนและชีวิตประจำวันของตนเอง …

ค่าย PM.2.5 ไปต่อไม่รอแล้วนะ!!!


เป็นค่ายที่จัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา… ณ โรงเรียนศรีวิทยา บางวัว โดยค่ายที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ ทักษะต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมทั้ง 5 ฐาน (Science, Technology, Engineering, Mathematics, Creative) ซึ่งในแต่ละฐานจะมีการฝึกทักษะ และเรียนรู้ เช่นทักษะทางวิทยาศาสตร์กับหน้ากากหลากชนิด วงจรไฟฟ้า และการเขียนโปรแกรมเป็นต้น และกิจกรรมสุดท้ายของโครงการคือมีการรวบรวมองค์ความรู้และทักษะทั้งหมดที่ได้มาจากแต่ละฐาน มาสร้างอุปกรณ์ดักฝุ่นละออง PM.2.5 โดยตรวจวัดโดยเครื่องวัดฝุ่นละอองและแจ้งเตือนผ่าน Application ในมือถือของนักเรียนทุกคน…. ไปต่อไม่รอแล้วจร้า ^^

ติวสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 วัดธรรมมงคล(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร)

ทางกาลิเลโอได้รับโอกาสการสร้างกุศล ในการติวสอบ O-NET ในปีการศึกษา2561 วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ให้กับสามเณร 140 รูป ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา… สาธุ

ติวสอบ O-NET ระดับป.6 รร.ศรีวิทยา จำนวน 76 คน

ทางกาลิเลโอได้มีการจัดติว สรุปเนื้อหา และสร้างเทคนิคในการทำข้อสอบ O-NET ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 รร.ศรีวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมและผลสัมฤทธิ์ในการวัดความรู้ระดับชาติในวันที่ 02 ก.พ. 62 นี้… Keep fighting.