คอร์สเรียนเทอม 1 (พ.ค.-ก.ย.)

รับจำนวนจำกัด
ห้องละ 15 คนเท่านั้น

แยกชั้นเรียน แยกวิชาเรียน

เป็นคอร์สที่รับตั้งแต่ ป.1-ม.6 เน้นผลการเรียนที่พัฒนาขึ้น เริ่มตั้งแต่การอ่านหนังสือ การฝึกคิดวิเคราะห์ ซึ่งทางหลักสูตรจะพัฒนาน้อง ๆ ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นสอดคล้องกับข้อสอบวัดศักยภาพ ในแต่ละสนามการแข่งขัน โดยแต่ละคอร์สจะมีการประเมินผลการเรียน 2 ครั้ง คือกลางภาคและปลายภาคการเรียนรวมไปถึงการติวสอบให้กับน้อง ๆ ในช่วงที่มีการสอบ

  • ป.1-ม.3 คอร์ส 5 วิชาหลัก คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย และสังคม
  • ม.4 – 6 คอร์สมีให้เลือกวิชาตามความสนใจ ดังนี้ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต และอังกฤษ

สนใจสมัครเรียนติดต่อสอบถามหรือจองคอร์สได้ที่กาลิเลโอทุกสาขา