คอร์สเรียนเทอม 2 (พ.ย.-ก.พ.)

เป็นคอร์สที่รับตั้งแต่ ป.1-ม.6 เน้นผลการเรียนที่พัฒนาขึ้น เริ่มตั้งแต่การอ่านหนังสือ การฝึกคิดวิเคราะห์ ซึ่งทางหลักสูตรจะพัฒนาน้อง ๆ ให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นสอดคล้องกับข้อสอบวัดศักยภาพ ในแต่ละสนามการแข่งขัน โดยแต่ละคอร์สจะมีการประเมินผลการเรียน 2 ครั้ง คือกลางภาคและปลายภาคการเรียนรวมไปถึงการติวสอบให้กับน้อง ๆ ในช่วงที่มีการสอบ คล้ายกับคอร์สเทอม 2

**พิเศษสำหรับน้อง ๆ ป.6 และม.3 มีการติวสอบ O-NET และม.6 ทำ Portfolio ให้ฟรี

  • ป.1-ม.3 คอร์ส 5 วิชาหลัก คณิต วิทย์ อังกฤษ ไทย และสังคม
  • ม.4 – 6 คอร์สมีให้เลือกวิชาตามความสนใจ ดังนี้ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิต และอังกฤษ?

สนใจสมัครเรียนติดต่อสอบถามหรือจองคอร์สได้ที่กาลิเลโอทุกสาขา?