รู้จักกาลิเลโอ

?

ปรัชญา?: เรียนรู้อย่างเข้าใจด้วยความใส่ใจ..ดูแล


วิชั่น (Vision )

? ? ? ? ??เป็นสถาบันที่ให้บริการทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้เป็นมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในประเทศ พร้อมทั้งเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ พันธกิจ ( Mission )

  • จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
  • ส่งเสริม และ พัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนไทยให้เต็มศักยภาพในแต่ละบุคคล
  • ดูแล ห่วงใย การศึกษาของลูกหลานท่านเสมือนเป็นลูกหลานของเรา
  • พัฒนาหลักสูตร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง และชุมชน
  • ให้คำปรึกษาแนวทางการศึกษาแก่ นักเรียน ผู้ปกครอง ในชุมชน
  • เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

ค่านิยม 😕เรียนรู้อย่างเข้าใจ ?ด้วยความใส่ใจดูแล

?

ประวัติความเป็นมา

? ? ? ? ??กาลิเลโอทดลองเปิดการสอนเมื่อปี 2545 โดย ดร.ถาวร ตันหยงมาศกุล และคุณมิ่งขวัญ จารุธรรมวัฒน์ ซึ่งรักการสอนและมีความสารถในการถ่ายทอดความรู้ได้ดี โดยเริ่มต้นจากการสอนนักเรียนตามบ้านซึ่งเขียนเนื้อหาหลักสูตรขึ้นมาเอง ต่อมาเมื่อมีนักเรียนติดต่อให้สอนจำนวนมากขึ้นทำให้ไม่มีเวลาที่จะสอนได้พอ จึงได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบกลุ่มเริ่มจากเด็กนักเรียน 8 คน ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดีจึงมีแนวคิดที่จะการจัดตั้งเป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีการเรียนการสอนเป็นช่วงเวลาที่แน่นอนและมีความหลากหลายวิชามากขึ้น พร้อมกันนั้นก็ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการเป็นติวเตอร์ที่ดีเพื่อใช้ในการฝึกอบรมติวเตอร์ที่มาช่วยสอนในโรงเรียน ซึ่งพบว่าการเรียนการสอนของติวเตอร์ในแต่ละวิชาก็ประสบผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างดีเป็นที่ยอมรับของนักเรียนและผู้ปกครองในพื้นที่รอบโรงเรียน ประเมินได้จากการเรียนของนักเรียนที่มีเกรดสูงขึ้น จำนวนนักเรียนที่สามารถสอบเข้าเรียนในระดับสูง ตัวอย่างเช่น 2547 ระดับประถมปีที่ 6 สามารถสอบเข้า ม.1 ในโรงเรียนที่คาดหวังได้ 85 % ระดับมัธยมปีที่ 6 สามารถสอบเข้าในระดับอุดมศึกษาได้ 90 % เป็นต้น ทำให้ในปีต่อ ๆ มาจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมากโดยมีจำนวน 80 คน และ180 คนในปี 2546 และ 2547 ตามลำดับ จึงได้จดทะเบียนภายใต้ชื่อโรงเรียนกวดวิชาพัฒนศึกษาถาวร(กาลิเลโอ) ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงศึกษาทุกประการ โดยมีสถานที่ตั้งอยู่เลขที่ 126/74 ม.1 ซ.วัดมงคลนิมิต ถ.เทพารักษ์ ต.บางเสาธง กิ่ง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีพื้นที่การให้บริการครอบคุม อำเภอบางพลี อำเภอบางเสาธง อำเภอบางบ่อ ซึ่งในปีต่อมาก็ขยายสาขา 2 ที่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกัน จนปัจจุบัน 2556 ได้เปิดดำเนินการทั้งหมด 19 สาขา มีนักเรียนรวมกันทั้งหมด 3,200 คน และในปี 2557 จึงเริ่มเปิดเป็นแฟรนไชซ์เป็นครั้งแรกด้วยแนวคิดของการแบ่งปัน

? ? ? ? ? โรงเรียนพัฒนศึกษาถาวรภายใต้ชื่อ กาลิเลโอ ก่อตั้งจากแนวคิดที่ต้องการให้นักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาได้มีแหล่งเรียนรู้ที่อยู่นอกระบบโรงเรียนภาคบังคับ ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ใส่ใจ ดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริมนักเรียนในแต่ละบุคคลให้มีการพัฒนาตามศักยภาพที่เหมาะสมของนักเรียนในแต่ละคน โดยนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารข้อมูลมาช่วยในการติดตามประเมินผลการเรียนอย่างใกล้ชิด รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมให้รักการเรียน รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การเห็นแบบอย่างที่ดีจากพี่ๆ ที่มาสอนหลังสือ ทำให้มีภูมิคุ้มในตัวเองซึ่งสอดคล้องกับสังคมในปัจจุบันซึ่งมีสิ่งเล้ามากมาย เช่น เกมส์คอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต การคุยโทรศัพท์นานๆ เป็นต้น กาลิเลโอของเราจึงเป็นโรงเรียนที่พร้อมที่จะร่วมมือกับนักเรียนและผู้ปกครองเพื่อสนับสนุนบุตรหลานให้ประสบความสำเร็จด้านการศึกษาตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง

? ? ? ? ? จากการศึกษารูปแบบของโรงเรียนกวดวิชาในแต่ละรูปแบบ ทั้งเปิด VIDEO ทั้งกลุ่มย่อย สอนตัวต่อตัว และสอนสด ทุกรูปแบบมีทั้งจุดอ่อนและจุดเด่นแตกต่างกันไป แต่สำหรับกวดวิชากาลิเลโอ เกิดจากแนวคิดที่มีพื้นฐานที่สำคัญ 2 สิ่งซึ่งได้ใช้เวลาพิสูจน์กว่า 10 ปี และมากกว่า 19 สาขา แล้วว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้โรงเรียนกวดวิชากาลิเลโออยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง สิ่งนั้นได้แก่ คุณภาพ และ การใส่ใจดูแล โดยบุคลลากรในองค์กรทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหาร ผู้จัดการสาขา ติวเตอร์ ทุกคนยึดถือ และใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานเฉกเช่นเดียวกัน

? ? ? ? ? ส่วนของฐานสามเหลี่ยม เป็นส่วนของพื้นฐานของการที่จะเปิดโรงเรียนกวดวิชาที่ผู้สนใจต้องคำนึงถึงเป็นเบื้องต้น ได้แก่ พื้นที่เหมาะกับการจัดตั้งโรงเรียนกวดวิชา ทำเลที่ตั้ง อาคารสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ โปรแกรมระบบการรับสมัคร โปรแกรมการประเมินผล หลักสูตร เอกสารการสอน และ อื่นๆ ซึ่งในส่วนนี้เป็นส่วนที่สามารถทำได้ไม่ยาก ปัจจัยที่สำคัญสำหรับส่วนนี้คือด้านการเงินลงทุน

คุณภาพ?โดยเริ่มต้นโรงเรียนกวดวิชาทุกรูปแบบต้องมีคุณภาพเป็นพื้นฐานก่อนเป็นสำคัญ ถึงแม้ว่าคำว่าคุณภาพในแต่ละโรงเรียนจะมีนิยามที่ไม่เหมือนกันก็ตามแต่ละรูปแบบของโรงเรียนนั้น ๆ กาลิเลโอได้คำนึงถึงคำว่าคุณภาพอย่างยิ่งยวดและได้พัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพ แบ่งเป็น 4 อย่าง คือ หลักสูตร บุคลากร สถานที่ และ นักเรียน

?

ใส่ใจ ดูแล?ในส่วนนี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะทำให้เกิดการส่งเสริม และ พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้เต็มศักยภาพในแต่ละบุคคล ทำให้เกิดความพึงพอใจให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง และติวเตอร์ก็มีความสุขกับการเห็นนักเรียนประสพผลสำเร็จ โดย ใส่ใจ ดูแล ประกอบไปด้วย ใสใจดูแลลูกค้า ใส่ใจดูแล นักเรียน และ ใส่ใจดูแลติวเตอร์