ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ บางพลี สอบเข้าม.1 และ ม.4 ทุกคนจ้า

รอบ ห้องพิเศษ สอบเข้า ม.1

โรงเรียนราชวินิตบางแก้วห้องเรียน ?ห้อง วิทย์-คณิต

1. ?ด.ญ. ?วัชรีวรรณ ?พายัพวัฒนวงษ์

รงเรียนนวมินทราชินูทิศ ?เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ?ห้องเพชร นวมินทร์

1. ?ด.ช. ?ธนภัทร ?พวงเข็มทอง ?อันดับ ?4 ? ? ? ? ? ? ?4. ?ด.ช. ?ศุภมิ่ง ?ดุลย์มณี

2. ?ด.ญ. ฐิติวรดา ?เผ่าสุกัสป์ ?อันดับ ?8 ? ? ? ? ? ? ? ? ?5. ?ด.ญ. ?เจนจิรา ?โพตากุล

3. ?ด.ช.ธนธัช ?หมู่หาญ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6. ?ด.ญ. ?วชิราภรณ์ ?ประมาณ

โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ ?สวนกุหลาบ ?วิทยาลัยสุมทรปราการ ห้องวิทย์-คณิต

1. ?ด.ญ. ?กิติยา ?ทองรัตน์

โรงเรียนบดินทร์เดชา ?สิงห์สิงหเสนี ?ห้อง EP

1. ?ด.ช. ?สิรภัทร ?พรหมพฤกธิ์

2. ?ด.ช. ?อนุพงษ์ ?นาทา

3. ?ด.ญ. ?ชนันท์ญา ?สังข์ฤกษ์

โรงเรียนบดินทร์เดชา ?สิงห์สิงหเสนี ?ห้อง วิทย์-คณิต

1. ?ด.ช. ?ปฏิกรณ์ ?ยมศรีเคน ?อันดับ 3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2. ?ด.ช. ?นครินทร์ ?เป็นพร้อม

3. ?ด.ช. วงศธร เผื่อนคำไฮ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4. ?ด.ช. วรเมธ สากลวิจิตร

5. ?ด.ญ. วรรณพร มีเดช ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6. ?ด.ญ. ปรัศนียาภรณ์ ขันกสิกรณ์

7. ?ด.ญ. นริศรา ตวนชัยภูมิ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8. ?ด.ญ. ณัฐชยา มากวิสัย

9. ?ด.ญ. ปราณปริยา สุนีย์ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10. ?ด.ญ. ศศิวิมล นาโสก

11.ด.ญ. มณฑิรา พรหมเมือง ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12.ด.ญ. กวินนาฎ เธอขันตี

(รอบทั่วประเทศ) สอบเข้า ม.1

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

1. ด.ญ. วิวรรธณี เดชกุลทอง (อันดับ8) ? ?2. ด.ช.พฤตินันท์ ?ไหมคำ (อันดับ9)

3.?ด.ญ. ?กิติยา ?ทองรัตน์ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4.?ด.ช.ธนธัช ?หมู่หาญ

5.?ด.ญ. ?เจนจิรา ?โพตากุล ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?7. ด.ช.วรชาติ ?นภาดล

8. ด.ญ. สุชานาฏ ?กุลอารีรัตน์

โรงเรียนสตรีสุมทรปราการ

1. ด.ญ. เพชราพร ?สุวรรณกูล

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ?เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

1. ด.ญ.อมรรัตน์ ?แก้วทองดี(อันดับ5) ? ? ?2. ด.ช.พีลพล ?อ่อนแฮน(อันดับ5)

3. ด.ช.อัครพล ?แสงวิเศษ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4. ด.ช.ปฏิวัติ ?ธงรัมย์

5. ด.ช.ธีรธันย์ ?วีรพันธานนท์ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 6. ?ด.ช. วรายุทธ ?ธิสาร

7.?ด.ญ. ระวีวรรณ ?พรมดวง ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8. ?ด.ญ.สุปรียา ?บุญตา

9. ด.ญ.ภวิตา ?วัฒนากลาง ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?10. ด.ช.พิชญานิน ?นพรัตย์

11. ด.ญ. ธิดารัตน์ ?ช้างแก้ว ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 12. ด.ช.ปรานต์ ?ประสิทธิ์

13. ด.ช.สหัสวรรษ ?รังรุ้งทอง ? ? ? ? ? ? ? ? ? 14. ด.ญ.ปรัชญานี ?ทิพย์เสนา

15. ด.ช. ศุภสันต์ ?เครือตา ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16. ด.ญ. จิราภัทร ?เจริญบุญ

17. ด.ช. ภูมิภัทร ?ผู้พัน ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?18. ด.ช.พงศกร ?คนบุญ

19. ด.ช.?จิรายุส ?ช่วยเจริญสุข ? ? ? ? ? ? ? ? ? 20. ด.ช.สุเมธ ?ทั่งศิริ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ ?สวนกุหลาบ ?วิทยาลัยสุมทรปราการ

1. ด.ชธนกร ?ขันธ์ดามโภชภ์ (อันดับ2) ? ? 2. ด.ช.เจตริน ?อุดสุระ

3. ?ด.ช. ณฐพณ ?กุลอารีรัตน์ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 4. ด.ช.ธัญธร ?โกวิทยะวงศ์

โรงเรียนสมุทรปราการ

1. ด.ญ. ศิริภัทร ?สาเฉย (อันดับ 4)

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

1. ด.ช.กิตติพัทธ์ ?อยู่ทองจุ้ย

โรงเรียนบดินทร์เดชา สิงห์สิงหเสนี สมุทรปราการ

1. ด.ญ.จตุพร ?แก้ววรรณา(อันดับ 2) ? ? ? ? ? ? ?2. ด.ช. วีรพัฒน์ ?ไกรการ

3. ด.ช. ณัฐพล ?กลั่นตา

สอบเข้า ม.4

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

1. ด.ญ. พรรณรายณ์ ?สำลีนิล

โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ ?เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ?ห้องวิทย์-คณิต

1. นายจิรายุธ ?สุพรรณพจน์(อันดับ 1) ? ? ? ? ? ? ? ?2. นายนิรินธร ?ศรีวัฒนวรชัย

3. ด.ญ. ภัคจิรา ประสิทธิ์ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?4. ด.ญ. กนกวรรณ ?แววเพ็ชร์

5. ด.ญ.วชิราพรรณ ?เมฆหมอก 

 

 

 

Comments are closed.