ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ บางพลี สอบเข้าม.1 และ ม.4 ทุกคนจ้า

รอบ ห้องพิเศษ สอบเข้า ม.1

โรงเรียนราชวินิตบางแก้วห้องเรียน  ห้อง วิทย์-คณิต

1.  ด.ญ.  วัชรีวรรณ  พายัพวัฒนวงษ์

รงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ห้องเพชร นวมินทร์

1.  ด.ช.  ธนภัทร  พวงเข็มทอง  อันดับ  4              4.  ด.ช.  ศุภมิ่ง  ดุลย์มณี

2.  ด.ญ. ฐิติวรดา  เผ่าสุกัสป์  อันดับ  8                  5.  ด.ญ.  เจนจิรา  โพตากุล

3.  ด.ช.ธนธัช  หมู่หาญ                                        6.  ด.ญ.  วชิราภรณ์  ประมาณ

โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ  สวนกุหลาบ  วิทยาลัยสุมทรปราการ ห้องวิทย์-คณิต

1.  ด.ญ.  กิติยา  ทองรัตน์

โรงเรียนบดินทร์เดชา  สิงห์สิงหเสนี  ห้อง EP

1.  ด.ช.  สิรภัทร  พรหมพฤกธิ์

2.  ด.ช.  อนุพงษ์  นาทา

3.  ด.ญ.  ชนันท์ญา  สังข์ฤกษ์

โรงเรียนบดินทร์เดชา  สิงห์สิงหเสนี  ห้อง วิทย์-คณิต

1.  ด.ช.  ปฏิกรณ์  ยมศรีเคน  อันดับ 3                           2.  ด.ช.  นครินทร์  เป็นพร้อม

3.  ด.ช. วงศธร เผื่อนคำไฮ                                             4.  ด.ช. วรเมธ สากลวิจิตร

5.  ด.ญ. วรรณพร มีเดช                                                  6.  ด.ญ. ปรัศนียาภรณ์ ขันกสิกรณ์

7.  ด.ญ. นริศรา ตวนชัยภูมิ                                            8.  ด.ญ. ณัฐชยา มากวิสัย

9.  ด.ญ. ปราณปริยา สุนีย์                                              10.  ด.ญ. ศศิวิมล นาโสก

11.ด.ญ. มณฑิรา พรหมเมือง                                         12.ด.ญ. กวินนาฎ เธอขันตี

(รอบทั่วประเทศ) สอบเข้า ม.1

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

1. ด.ญ. วิวรรธณี เดชกุลทอง (อันดับ8)    2. ด.ช.พฤตินันท์  ไหมคำ (อันดับ9)

3. ด.ญ.  กิติยา  ทองรัตน์                        4. ด.ช.ธนธัช  หมู่หาญ

5. ด.ญ.  เจนจิรา  โพตากุล                      7. ด.ช.วรชาติ  นภาดล

8. ด.ญ. สุชานาฏ  กุลอารีรัตน์

โรงเรียนสตรีสุมทรปราการ

1. ด.ญ. เพชราพร  สุวรรณกูล

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

1. ด.ญ.อมรรัตน์  แก้วทองดี(อันดับ5)      2. ด.ช.พีลพล  อ่อนแฮน(อันดับ5)

3. ด.ช.อัครพล  แสงวิเศษ                        4. ด.ช.ปฏิวัติ  ธงรัมย์

5. ด.ช.ธีรธันย์  วีรพันธานนท์                     6.  ด.ช. วรายุทธ  ธิสาร

7. ด.ญ. ระวีวรรณ  พรมดวง                      8.  ด.ญ.สุปรียา  บุญตา

9. ด.ญ.ภวิตา  วัฒนากลาง                        10. ด.ช.พิชญานิน  นพรัตย์

11. ด.ญ. ธิดารัตน์  ช้างแก้ว                     12. ด.ช.ปรานต์  ประสิทธิ์

13. ด.ช.สหัสวรรษ  รังรุ้งทอง                   14. ด.ญ.ปรัชญานี  ทิพย์เสนา

15. ด.ช. ศุภสันต์  เครือตา                       16. ด.ญ. จิราภัทร  เจริญบุญ

17. ด.ช. ภูมิภัทร  ผู้พัน                            18. ด.ช.พงศกร  คนบุญ

19. ด.ช. จิรายุส  ช่วยเจริญสุข                   20. ด.ช.สุเมธ  ทั่งศิริ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สวนกุหลาบ  วิทยาลัยสุมทรปราการ

1. ด.ชธนกร  ขันธ์ดามโภชภ์ (อันดับ2)     2. ด.ช.เจตริน  อุดสุระ

3.  ด.ช. ณฐพณ  กุลอารีรัตน์                     4. ด.ช.ธัญธร  โกวิทยะวงศ์

โรงเรียนสมุทรปราการ

1. ด.ญ. ศิริภัทร  สาเฉย (อันดับ 4)

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

1. ด.ช.กิตติพัทธ์  อยู่ทองจุ้ย

โรงเรียนบดินทร์เดชา สิงห์สิงหเสนี สมุทรปราการ

1. ด.ญ.จตุพร  แก้ววรรณา(อันดับ 2)              2. ด.ช. วีรพัฒน์  ไกรการ

3. ด.ช. ณัฐพล  กลั่นตา

สอบเข้า ม.4

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

1. ด.ญ. พรรณรายณ์  สำลีนิล

โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ห้องวิทย์-คณิต

1. นายจิรายุธ  สุพรรณพจน์(อันดับ 1)                2. นายนิรินธร  ศรีวัฒนวรชัย

3. ด.ญ. ภัคจิรา ประสิทธิ์                                  4. ด.ญ. กนกวรรณ  แววเพ็ชร์

5. ด.ญ.วชิราพรรณ  เมฆหมอก 

 

 

 

Comments are closed.